Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

apr 2017 U beging een verkeersinbreuk. Wat nu ?

Wanneer de politie een verkeersinbreuk vaststelt, kan dit op een aantal manieren afgehandeld worden.

 1. De politie stelt een onmiddellijke inning voor:

In veel gevallen kunnen de politieambtenaren die hiervoor gemachtigd zijn, de onmiddellijke inning van een geldsom voorstellen.
Welke overtredingen komen in aanmerking ?

 

 • Gewone verkeersinbreuken
  De politieambtenaar stelt een document ‘pro justitia’ op, waarop onderaan een som vermeld staat als voorgesteld bedrag van de onmiddellijke inning. Deze bedragen kunnen 55, 110 of 165 euro bedragen, of bij meerdere inbreuken een combinatie van deze bedragen.

  De totale voor te stellen som mag niet meer bedragen dan 330 euro.

 

 • Snelheidsinbreuken

  Binnen de bebouwde kom, een schoolomgeving,de zones 30, de woonerven en de erven:
  Ingeval van een snelheidsinbreuk in deze omgevingen bedraagt de voorgestelde som 50 euro voor de eerste 10 km/u te snel, verhoogd met 10 euro per bijkomende kilometer te snel.
  Bij meer dan 30 km/u te snel kan op deze wegen geen onmiddellijke inning voorgesteld worden. De overtreder zal voor de rechter gedagvaard worden.

  Op andere wegen:
  Op andere wegen bedraagt de voorgestelde som 50 euro voor de eerste 10 km/u te snel, verhoogd met 5 euro per bijkomende kilometer te snel.
  Bij meer dan 40 km/u kan op deze wegen geen onmiddellijke inning voorgesteld worden. De overtreder zal voor de rechter gedagvaard worden.

 

 • Inbreuken inzake alcohol aan het stuur
  Het bedrag van de onmiddellijke inning varieert in functie van de concentratie alcohol in de uitgeademde lucht.
  • Zeer lichte intoxicatie : 100 € (enkel van toepassing bij professionele bestuurders)
  • Lichte intoxicatie : 170 €
  • Hogere intoxicatie : er wordt geen onmiddellijke inning voorgesteld.


Ingeval de bestuurder niet in België woont, wordt de intoxicatie wel via een onmiddellijke inning afgehandeld. De te innen sommen bedragen 400, 550, 600 of 1200 € afhankelijk van de intoxicatie.

 

 • Andere inbreuken
  De politie kan ook bij andere verkeersinbreuken onmiddellijke inningen voorstellen. Voorbeelden hiervan zijn het vrachtvervoer, personenvervoer of het uitzonderlijk vervoer. Bedragen van deze onmiddellijke inningen kunnen oplopen tot 5.500 euro.

 

De administratieve afhandeling van de onmiddellijke inning

 • Nadat de politie een onmiddellijke inning voorstelt, zendt ze de overtreder een pro-justitia, waarin de vastgestelde inbreuk uitgelegd staat.
 • Tegelijk wordt De Post ingelicht dat de persoon aan wie de brief gericht werd, een som verschuldigd is. De Post zal via een verzoek tot overschrijving opvolgen of de persoon zijn boete betaalt. De Post krijgt nooit inlichtingen over de reden waarom iemand een boete heeft gekregen. 
 • Wordt de som betaald, dan wordt de zaak als afgehandeld beschouwd. Enkel in geval van alcohol achter het stuur kan het parket beslissen om toch nog vervolging in te stellen. 
 • Wordt de som niet betaald, dan zal De Post nog een herinnering sturen. Wordt er dan nog steeds niet betaald, dan licht De Post de politie hiervan in en zal het dossier naar het parket gezonden worden, die over het verder gevolg beslist.
 • Bij de betaling van de onmiddellijke inning is het zeer belangrijk de juiste gestructureerde mededeling te vermelden. Zonder de gestructureerde mededeling wordt de betaling immers niet gekoppeld aan de onmiddellijke inning en wordt de boete beschouwd als niet betaald.

  Indien u bij de betaling van de boete geen of een foutief referentienummer gebruikt hebt, kan u best contact opnemen met de vaststellende politiezone.
  • Bezorg de politiezone het betalingsbewijs van je boete, het pv-nummer en vermeld ook welke fout je maakte. Het betalingsbewijs bestaat uit een kopie van het bankrekeninguittreksel waaruit duidelijk blijkt dat het bedrag van de rekening afgegaan is.
  • De politiezone bezorgt dan uw betalingsbewijs samen met het dossier aan het parket.

 • Te veel betaald ?
  Heeft u te veel betaald of betaalde u de boete per vergissing tweemaal?
  • Bezorg dan de vaststellende politiezone het betalingsbewijs met vermelding van uw rekeningnummer, de IBAN- en BIC-code die eraan gekoppeld zijn. Het betalingsbewijs bestaat uit een kopie van het bankrekeninguittreksel waaruit duidelijk blijkt dat het bedrag (of de bedragen) van de rekening afgegaan is.
  • De politiezone bezorgt dan uw betalingsbewijs samen met het dossier aan het parket.
  • Vervolgens start het parket de procedure op om het te veel gestorte bedrag eventueel terug te betalen. Hou er rekening mee dat dit enkele maanden kan duren.

 

 

2. De politie stel proces-verbaal op – het parket beslist over het gevolg:

In een aantal gevallen mag de politie geen onmiddellijke inning voorstellen:

 • De politieambtenaar is er niet toe gemachtigd
 • De overtreder is jonger dan 18 jaar
 • De voor te stellen som bedraagt meer dan 330 € bij gewone inbreuken
 • De snelheidsovertreding bedraagt meer dan 30 of 40 km/u,
 • Richtlijnen verplichten de afhandeling door het parket
 • De overtreder heeft sinds minder dan twee jaar een rijbewijs cat B en pleegt bepaalde inbreuken.
 • De inbreuk veroorzaakte schade.

Wanneer de onmiddellijke inning niet voorgesteld mag worden, dan stelt de ambtenaar een proces-verbaal op en zendt dit naar het parket, welk over het verder gevolg beslist.

 • Het parket klasseert de zaak zonder gevolg
  Het parket kan in bepaalde gevallen beslissen een zaak zonder gevolg te klasseren. Misschien heeft de politieambtenaar zich vergist, of misschien is de overtreder intussen overleden. 
 • Het parket stelt een minnelijke schikking voor
  Het parket kan beslissen om een boete voor te stellen. Dit heet een “minnelijke schikking”.
  In de meeste gevallen bedraagt het bedrag van deze minnelijke schikking 10 euro meer dan het bedrag van de onmiddellijke inning. 
 • Het parket brengt de zaak voor de rechter
  Ingeval het Parket u voor de rechter daagt, zal het vervolg afhangen van de uitspraak van deze rechter. Het staat u nadien vrij om nog in beroep te gaan bij een hogere rechtbank.

Wanneer de rechter u een straf oplegt, kan deze bestaan uit verval van het recht tot sturen, en/of een geldboete. Weet dat er tevens ook kosten bijkomen voor de rechtszaak en een bijdrage aan het slachtofferfonds.